Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Remarkable Europe N.V.

Datum van inwerkingtreding: 01/01/2018

1. Algemeen
2. Offertes
3. Totstandkoming van de overeenkomst
4. Tarieven
5. Facturatie en betaling
6. Leveringstermijn
7. Aansprakelijkheid
8. Verplichtingen van de Klant
9. Intellectuele eigendomsrechten
10. Vertrouwelijkheidsbeding
11. Forum en recht

1. Algemeen 

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk werden onderschreven door Remarkable Europe, zijn voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen Remarkable Europe en de Klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Remarkable Europe zoals maar niet beperkt tot I) onderzoek naar bestaande merken, tekeningen en modellen, domeinnamen, handelsnamen en maatschappelijke benamingen evenals merkbewaking en gebruiksverificatie, II) werkzaamheden met het oog op het deponeren, registreren en handhaven van merken, tekeningen en modellen of het registreren van domeinnamen, III) naam- en/of logocreatie en IV) adviesverlening en begeleiding. Zij hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant, ook indien in deze voorwaarden voorrang is bedongen. Zij worden geacht te zijn aanvaard door de Klant behoudens diens schriftelijk aangetekend protest binnen 5 dagen na ontvangst. Indien blijkt dat één van de algemene voorwaarden ongeldig of niet toepasselijk is, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

2. Offertes

Alle offertes van Remarkable Europe zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van door de Klant aan te leveren documenten en/of informatie. De prijzen vermeld op de offertes gelden enkel voor de aangeboden diensten. Wijzigingen t.o.v. de in de oorspronkelijke offerte omschreven diensten zullen worden verrekend. Behoudens andersluidende overeenkomst, bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 1 maand.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Remarkable Europe en de Klant komt slechts tot stand na een bevestiging door de Klant, via brief, fax of e-mail, van de opdracht aan Remarkable Europe tot het verrichten van de in de offerte omschreven diensten, en na aanvaarding door Remarkable Europe. Deze aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgehad indien Remarkable Europe niet binnen 7 werkdagen na de overmaking van de schriftelijke opdrachtbevestiging te kennen geeft de opdracht te weigeren. Elke persoon of firma die een opdracht geeft met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, blijft persoonlijk mede verantwoordelijk voor de betaling ervan.  Indien een aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd vooraleer Remarkable Europe de uitvoering ervan heeft gestart, verbindt de Klant zich ertoe Remarkable Europe een forfaitaire vergoeding van 35 % van de aanvaarde opdracht te betalen en dit onverminderd het recht van Remarkable Europe een hogere schadevergoeding te vorderen bij bewezen grotere schade. Bij annulering door de Klant nadat Remarkable Europe de opdracht reeds heeft aangevat, zal de Klant naar keuze van Remarkable Europe gehouden zijn tot volledige betaling van de opdracht of de reeds door Remarkable Europe uitgevoerde werken.

4. Tarieven

De tarieven zijn exclusief BTW en omvatten alle honoraria en kosten voor de in de bevestigde offerte aangeduide verrichtingen. Indien het onmogelijk is om de totaalprijs van bepaalde prestaties (bijvoorbeeld inzake adviesverlening of procedures) voorafgaandelijk te begroten, zullen de honoraria en kosten op maandelijkse basis of op het einde van de opdracht gefactureerd worden in regie via nacalculatie conform de afgesproken eenheidstarieven. Verplaatsings- en verblijfskosten zullen afzonderlijk gefactureerd worden indien en voor zover zij niet expliciet voorzien zijn in de aanvaarde offerte. Wat de dienstverlening inzake depots van merken, tekeningen en modellen betreft, omvatten de tarieven niet de kosten en honoraria die veroorzaakt kunnen worden door mogelijke bezwaren of opmerkingen van de bevoegde merkinstanties of door het mogelijk verzet van derden. Het bedrag van deze eventuele bijkomende kosten en honoraria zal afhankelijk zijn van de te leveren prestaties. Wat de internationale depots en afzonderlijke nationale depots van merken betreft omvatten de tarieven niet de prioriteits -, publicatie - en registratietaksen. De aan de Klant meegedeelde tarieven kunnen onderhevig zijn aan eventuele koerswijzigingen, aan wijzigingen van de door de bevoegde merkinstanties gehanteerde tarieven en aan wijzigingen van de door de buitenlandse correspondenten aangerekende honoraria en kosten.

5. Facturatie en betaling

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum. Bij laattijdige betaling of bij gebrek aan (volledige) betaling wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een moratoire intrest van 1,5 % per maand aangerekend, waarbij iedere begonnen maand voor een volledige maand geldt, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van € 125.
Ingeval van het niet (tijdig) overmaken van een geldige volmacht of het niet (tijdig) betalen van één of meerdere facturen, behoudt Remarkable Europe zich het recht haar prestaties op te schorten of eventuele bestellingen of contracten te annuleren. Alle uit deze annulatie of opschorting voortvloeiende kosten, risico's en nadelen (zoals het mogelijk verlies of verval van merken- en/of tekeningen- en modellenrechten) zijn ten laste van de Klant. Elke betwisting moet binnen de 5 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. Elke klacht na verloop van deze termijn is ongegrond. Remarkable Europe kan er steeds voor opteren om voorschotten aan de Klant te facturen, deze voorschotten zullen bij de eindfactuur in mindering worden gebracht.

6. Leveringstermijn

Remarkable Europe zal alle redelijke inspanningen doen om de opdracht uit te voeren binnen de aangegeven termijnen, die louter indicatief zijn. Het niet naleven van de aangegeven termijnen kan in geen geval aanleiding geven tot niet-betaling, de annulering van de opdracht of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door Remarkable Europe.

7. Aansprakelijkheid

Remarkable Europe zal de door de Klant toevertrouwde opdracht naar best vermogen en met inachtneming van de bestaande beroepsgebruiken uitvoeren. De aan Remarkable Europe toevertrouwde opdracht is echter steeds een middelenverbintenis. De Klant erkent dat elk door Remarkable Europe uitgevoerd (anciënniteits)onderzoek slechts een momentopname is van de geregistreerde merken en namen en onderhevig blijft aan risico’s en beperkingen (mede gelet op het groot aantal bestaande merken, namen en tekens) evenals het subjectief karakter dat eigen is aan elk onderzoek van data. Remarkable Europe zal bij de mededeling van de onderzoeksresultaten vergissingen en weglatingen naar best vermogen vermijden, doch de Klant aanvaardt dat deze onmogelijk kunnen worden uitgesloten.
Indien aan Remarkable Europe opdracht wordt gegeven tot bewaking van een merk zal Remarkable Europe de klant waarschuwen wanneer door een derde een merk wordt aangevraagd welke mogelijk inbreuk maakt op de merkrechten van de Klant. Remarkable Europe kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij een mogelijk inbreukmakend merk niet heeft gesignaleerd aan de Klant.
Indien Remarkable Europe, op verzoek van de Klant, overgaat tot depot van een intellectueel eigendomsrecht, houdt dit geen enkele garantie in van de wettigheid en/of de geldigheid van het desbetreffende intellectueel eigendomsrecht. Remarkable Europe kan omwille van hoger omschreven aard van de werkzaamheden geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de door de Klant geleden schade, die zijn oorsprong zou vinden in door Remarkable Europe geleverde diensten, behoudens in geval van opzet, kwade trouw of zware fout. In dergelijk geval zal de door de Klant geleden schade, onder meer in geval van verlies van een intellectueel eigendomsrecht, waarbij de verantwoordelijkheid van Remarkable Europe in het gedrang komt, in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van 250.000,00 EURO. De bewijslast met betrekking tot enige beweerde aansprakelijkheid van Remarkable Europe berust op de Klant.
Remarkable Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door of wegens de tussenkomst van derden. In ieder geval is de maximale schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Remarkable Europe aan de Klant heeft gefactureerd voor de opdracht.
Remarkable Europe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of fouten die veroorzaakt worden door overmacht, zoals, maar niet beperkt tot daden van de overheid, stormen, sociale oproer, computerdefecten en -storingen en opzettelijke of nalatige daden van derden. In dergelijk geval wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort.

8. Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt er zich toe Remarkable Europe tijdig en correcte informatie te verstrekken en elke wijziging onmiddellijk mee te delen teneinde Remarkable Europe in staat te stellen haar opdrachten uit te voeren. Remarkable Europe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van foutieve, onvolledige of laattijdige informatie van de Klant.
Indien de situatie van de Klant verandert, zoals bij overlijden, faillissement, ontbinding of wijziging van de onderneming van de Klant, of bij enig ander feit dat de solvabiliteit van de klant in gevaar brengt, heeft Remarkable Europe het recht de onmiddellijke betaling te eisen van alle verschuldigde sommen, zelfs voor hun vervaldatum, of om voor de goede uitvoering van de verbintenissen waarborgen te vragen, onverminderd het recht van Remarkable Europe om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om deze te ontbinden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Remarkable Europe behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken/prestaties die door Remarkable Europe gecreëerd/verricht worden (zoals, maar niet beperkt tot namen, logo’s, databanken, werkmethodes, presentaties, rapporten en adviezen). De Klant zal zich ervan onthouden om deze werken/prestaties geheel dan gedeeltelijk te reproduceren of aan derden mee te delen zonder voorafgaande toestemming van Remarkable Europe. Inzake naamcreatie, formules BrandStorm en BrandClassic, draagt Remarkable Europe, in afwijking van wat voorafgaat, de rechten op de door de Klant finaal geselecteerde en het in de offerte overeengekomen aantal namen en logo’s over aan de Klant nadat alle gefactureerde honoraria en kosten betaald werden door de Klant. De Klant verbindt zich ertoe de andere binnen het kader van hoger vernoemde formules voorgestelde namen/logo’s niet te gebruiken behoudens voorafgaand akkoord van Remarkable Europe. Remarkable Europe zal steeds het recht hebben om de door de Klant niet-geselecteerde of overgenomen creaties, verder te gebruiken of voor te stellen aan derden. In afwijking van voorafgaandelijk vermelde overdacht aan de Klant behoudt Remarkable Europe steeds het recht om de door Remarkable Europe gecreëerde namen/logo’s voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken.

10. Vertrouwelijkheidsbeding

Alle door de éne partij aan de andere partij verstrekte informatie in verband met de bedrijvigheid, de handelingen, de transacties, de beleidslijnen en de zaken van zijn onderneming en filialen zal door de andere partij als vertrouwelijk behandeld worden. Deze verplichting is niet van toepassing op informatie die algemeen beschikbaar is voor het publiek.

11. Forum en recht

Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Gent, die uitsluitend het Belgisch recht zullen toepassen.

PDF-versie

Lees ook:
Privacyverklaring

Lees in het Engels / Frans:
Standard conditions / Conditions générales
Privacy policy

Lavagraphics